Strona kraju
 Regulamin
Artykuł 1. DEFINICJE
 

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
REGULAMIN
niniejszy dokument
dealcox
prowadzona przez vejox, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie dealcox.com
vejox
Business vejox z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nyska 50/22 (zwanym w niniejszym regulaminie vejox), wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 167994 z siedziba we Wrocławiu przy ul Nyska nr 50/22. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o vejox, należy przez to rozumieć również vejox z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nyska 50/22 (zwanym w niniejszym regulaminie vejox), wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 167994, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 615-180-01-96 REGON 932939069.
KONTO
prowadzony dla Użytkownika przez vejox pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach dealcox
REJESTRACJA
procedura zakładania Konta
TOWAR
rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty
UŻYTKOWNIK
podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez vejox w ramach dealcox, na zasadach określonych w Regulaminie
SPRZEDAJĄCY
Użytkownik, działający celu zbycia Towarów w ramach Oferty na dealcox
KUPUJĄCY
Użytkownik, działający celu nabycia lub nabywający Towary w ramach dealcox
NEGOCJUJĄCY
Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Negocjacji
LICYTANT
Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji
OFERTA
Umieszczona za pomocą funkcjonaliści dealcox propozycja umowy sprzedaży Towaru. Warunki tej propozycji umieszcza sprzedający dodając w szczególności cenę i opis Towaru.
NEGOCJACJA
typ Oferty umieszczonej przez Sprzedającego, który umożliwia Negocjującemu określenie ceny, za którą gotów jest nabyć Towar
TRANSAKCJE
procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach dealcox
TRANSAKCJĄ SPORNA
transakcja dla której  między Sprzedającym a Kupującym istnieje spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji. Transakcja ta jest oznaczona
DYSKUSJA
toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez dealcox narzędzi

Artykuł 2. Użytkownicy dealcox

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.2.
Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach dealcox działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:
a. Rejestracja pełna, z zastrzeżeniem postanowienia w art. 2.6. poniżej, umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów (Konto Zwykłe);
b. Rejestracja uproszczona umożliwia wyłącznie dokonywanie zakupów Towarów.
2.3.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do vejox kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
2.4.
Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających dealcox (Konto Business). Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Business, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na dealcox. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego.


2.5.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a vejox, której przedmiotem są usługi świadczone przez vejox w ramach dealcox, na warunkach określonych w Regulaminie.
2.6.
Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez dealcox, musi dokonać aktywacji Konta, wybierając jeden z poniższych sposobów udostępnianych przez dealcox:
a. Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności".
b. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku.
W celu aktywacji użytkownik musi dokonać wpłaty w zdefiniowanej kwocie zdefiniowanej w cenniku za aktywację konta.. Wpłacona kwota będzie w całości do wykorzystania przez użytkownika na publikację ofert w dealcox.
2.7.
Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
2.9.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w dealcox po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Logowanie do dealcox za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z vejox, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej dealcox.
Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w dealcox po podaniu loginu lub adresu. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.
2.10.
Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
a. uczestniczenie w danej Licytacji lub Negocjacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec vejox, z tytułu usług świadczonych w ramach dealcox.


2.11.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:
a. udostępnienia Konta Business osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,
b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu pod warunkiem, że Użytkownik Konta Zwykłego przynajmniej raz skorzystał z usługi płatniczej, o której mowa w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B do Regulaminu, lub przynajmniej raz uregulował należności za usługi świadczone w ramach dealcox. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.
2.12.
Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą vejox:
a. Konto Business może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,
b. Konto Zwykłe może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.
2.13.
W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach dealcox wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez vejox uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, vejox może:
a. uzależnić korzystanie z dealcox od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach dealcox,
c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, vejox zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
2.14.
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec vejox, z tytułu usług świadczonych w ramach dealcox.
Artykuł 3. Transakcje

3.1.
Serwis dealcox umożliwia Sprzedajnemu umieszczenie dwóch typów ofert:
a. Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,
b. Negocjacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Negocjujących do składania ofert celem zawarcia umowy. Negocjacja może dotyczyć jednej lub więcej sztuk Towaru. Sprzedający dla oferty typu negocjacja może ustalić Cenę minimalną sprzedaży. W przypadku ofert poniżej tej ceny serwis dealcox będzie automatycznie odrzucał złożone zakupu a jeżeli nawet z powodów technicznych taka oferta nie została by odrzucona oferta będzie uznana za odrzuconą i nie uznaną przez Sprzedającego. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników. Użytkownicy dealcox nie mają dostęp do ofert złożonych przez innych użytkowników jeżeli sprzedający odznaczy daną ofertę jako publiczną.
3.2.
Sprzedający  akceptując i korzystając z dealcox zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
3.3.
Zabronione jest w dealcox wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przedmioty umieszczone w załączniku nr 1 nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
3.4  .

Wystawienie oferty przez sprzedającego następuje po przez wypełnienie dostępnego w dealcox przewidzianego do tego celu formularza. Wypełniając formularz sprzedający określa warunki warunki Transakcji. Informacje umieszczone w ofercie muszą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Umieszczenie danych w treści Oferty jest jednoznaczne z nabyciem przez vejox do korzystania z nich a w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Umieszczenie przez Sprzedającego informacji lub danych w treści Oferty oznacza, że jest on uprawniony do tych danych i treści oraz, że wykorzystanie ich w ramach dealcox i przez vejox – nie narusza praw osób trzecich.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Ofertę należy umieścić w dziele odpowiadającym specyfice Towaru.
3.5.
Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
3.6
Sprzedający jest zobowiązany do umieszczania w dealcox rzetelnych i kompletnych treści takich, które nie mogą  wprowadzać w błąd Użytkowników dealcox. Szczególnie istotne są takie informacje jak stan Towaru jego jakość, pochodzenie, marka i producent.
3.7
Treść Oferty musi być zgodna z wymogami prawa i zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
3.8
Publikacja Oferty następuje niezwłocznie po przekazaniu jej do publikacji przez Sprzedającego. Ilość jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkowania nie może przekraczać 5000. Publikacja większej ilość ofert możliwa jest po uzyskaniu zgody przez vejox. Użytkownik może maksymalnie publikować jedną ofertę dotycząca tego samego Towaru.

3.9
Po publikacji Oferty sprzedającego obowiązuje jej pierwotna treść. Zmiana treści przez Sprzedającego jest możliwa do momentu otrzymania pierwszej oferty zakupu.
Zmiana treści umowy nie może być skuteczna w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży w ramach Oferty. W szczególności zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości.
W momencie publikacji w dealcox Oferty, dla zwartej w niej treści stanowiącej przedmiot ochrony praw autorskich ( takich jak prawa autorskie, znaki, logotypy, wizerunek, opisy, zdjęcia) , zezwala vejox na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:
- rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;
- utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;
- publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
- użyczania i wprowadzania do obrotu.
Użytkownik przekazuje zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez vejox. Użytkownik oświadcza, że nie będzie będzie podejmował wykonywał tych praw w stosunku do vejox oraz podmiotów, którym vejox udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez vejox i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym vejox jest uprawnione do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej vejox zgodzie.
Użytkownik oznajmia i  gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez vejox zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni vejox oraz podmioty, którym vejox udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

3.10.
Dokonanie zakupu przez Użytkownika oznacza akceptację warunków Sprzedającego umieszczonych w treści Oferty. Użytkownik może dokonać zakupu Towaru przez uczestnictwo w Negocjacjach lub wybór oferty tupu Kup Teraz.  Realizacja zakupu jest wykonywana przez wypełnienie formularza zakupu lub negocjacji. Ostateczne potwierdzenie Transakcji  zakupu/sprzedaży przez Użytkownika jest realizowane przez jej  akceptację w formie wpisania we właściwym formularzu kodu autoryzacyjnego, który użytkownik otrzyma na mail podany prze rejestracji.
3.11
Udział Użytkownika w Negocjacji oznacza zgodę na przekazanie jego danych osobowych w zakresie nazwy Konta (loginu) Sprzedającemu.
3.12
Do Ofert opublikowanych na dealcox Użytkownicy za pośrednictwem formularza udostępnionego w dealcox mogą zadawać pytania (dotyczące tej Oferty) Sprzedającemu. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
3.13
Przystępując do Negocjacji, Negocjator określa po jakiej cenie che dokonać zakupu, którą  w przypadku akceptacji zobowiązuje się zapłacić. Oferta jest ważna 48h. Tyle czasu ma Sprzedający na akceptację lub odrzucenie oferty. Oferta, na którą sprzedawca nie odpowie w wyznaczonym czasie zostanie automatycznie anulowana. W przypadku odrzucenia Oferty przez Sprzedającego Negocjator może zaproponować nową cenę po jakiej chce dokonać zakupu. Minimalna ilość propozycji cenowych, którą może złożyć negocjator to 2. Maksymalna ilość propozycji to 10. Sprzedający może w ramach dodawania oferty ustalić dozwoloną liczę propozycji cenowych w zakresie dopuszczalnym określonym między 2 a 10.
Oferty złożone w ramach Negocjacji  wiążą uczestników Negocjacji chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty oferty Negocjującego może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Negocjacji
a. na prośbę Negocjujacego albo
b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Negocjującego,
c. jeżeli w trakcie Negocjacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,
d. w związku z zakończeniem ilości produktów dostępnych w Ofercie Sprzedającego.
3.14
Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Negocjującego, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Negocjacji przestaje wiązać.
3.15
Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:
a. na podstawie decyzji Sprzedającego. W tej sytuacji oferty z opcją Kup Teraz są wiążące. W przypadku ofert tyku Negocjuj wiążące są oferty zaakceptowane przez Sprzedającego.
b. na podstawie decyzji vejox - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
3.16
Sprzedający zobowiązany jest do podawanie cen Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  Sprzedający, oprócz ceny za Towar dodatkowo podaje w Ofercie koszty dostawy w rzeczywistej wielkości.
3.17
dealcox nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
3.18
Kupujący wykorzystujący opcje Kup Teraz zawiera umowę ze Sprzedającym w momencie potwierdzenia zakupu za pomocą przycisku Kup.
3.19.
Umowa zostaje zawarta Negocjującym jeżeli jego propozycja cenowa zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego  a ilość dostępna w propozycji zakupu przez Sprzedającego jest nadal dostępna w Ofercie Sprzedającego.

3.20.
Po zawarciu umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym  jej potwierdzenie wysyłane jest wiadomością e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej). Wysłana wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny.  W przesłanej wiadomości strony transakcji otrzymują dane ich aktualne dane dostępne w ustawieniach ich Kont. Dane te to  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.
3.21.
Sprzedający w ramach opcji Wiadomość dla Kupujacego może przekazać dodatkowe informacje wiązane z zawarciem umowy.  Sprzedający nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
3.22
Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia zakończenia transakcji co oznacza odebranie zakupionego Towaru i dokonanie za niego płatności.
Artykuł 4. ROLA dealcox
4.1.
vejox nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach dealcox ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
vejox w szczególności nie ponosi odpowiedzialności:
 -  zdolność Sprzedających do sprzedaży
-  za jakość  Towarów sprzedawanych w ramach Oferty
-  bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty
- wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
Za wykonanie umów zawartych w ramach dealcox, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, vejox ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert vejox.

4.2.
W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, vejox może:
- zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność
- usunąć ofertę typu Negocjuj w wyniku czego przestaje być dostępna w dealcox, a wszelkie dotychczasowe czynności Negocjujących w jej ramach, nie wywołują skutku.
-. zmienić wskazany przez Sprzedającego dział dealcox, w którym publikowana jest Oferta,
4.3.
vejox może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

4.4
W sytuacji naruszania przez Użytkowania postanowień Retualminu vejox może w zależności od skali i okoliczności:
-  zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania Regulaminu dealcox
- udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
- upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej
- czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach dealcox, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
-  uzależnić korzystanie z dealcox od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji
4.5.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z dealcox, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem vejox lub innych Użytkowników.
4.6.
Po zawieszeniu Konta Użytkownik ma ograniczony dostęp do Konta. Ograniczony dostęp pozwala Użytkownikowi na dostęp do Konta w celu:
-  uregulowania należności wobec vejox
- sfinansowania umów zawartych przed zawieszeniem Konta.
Oferty wystawione dla Kont zawieszonych zostają usunięte a wyniki Negocjacji zawieszonego Konta zostają zakończone zgodnie z opisanymi w niniejszym regulaminie zasadami realizacji Transakcji.
Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody vejox.

Artykuł 5. OPŁATY I PROWIZJE
5.1.
Usługi świadczone przez vejox w ramach dealcox są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności naliczane są na dwa sposoby:
-  w formie przedpłaty – wtedy środki te są do wykorzystania na usługi świadczone w serwisie dealcox
-  a bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest tydzień.
5.2
Za usługi świadczone w ramach dealcox, vejox wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
5.3.
Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez vejox w ramach dealcox uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.
5.4.
Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez vejox opłatami lub prowizjami.
5.6.
Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez vejox usług w danym okresie obliczeniowym dostępne są na stronie serwisu vejox „Opłaty za sprzedaż”.

Artykuł 6 INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

6.1 Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach dealcox umowach.
6.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych dealcox stanowią przedmiot praw vejox lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6.3
Korzystając z dealcox Użytkownik powinien działać zgodnie z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Zakazane jest prowadzenie działań przez Użytkownika, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania dealcox lub szkodzą Użytkownikom.
6.4
W przypadku w przypadku powstania sporu lub niejasności co do jego działania zobowiązany jest do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Transakcjach Spornych w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
6.5
Liczba Transakcji Spornych zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego  w okresie ostatnich 14 dni nie powinna przekroczyć dwóch.
6.6
Zabronione jest:
a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest vejox, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,
b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w dealcox w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.
Wszelkie obieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach dealcox materiałów wymaga każdorazowo zgody vejox i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów vejox oraz Użytkowników.

Artykuł 7. SYSTEM OCEN

71.
Kupujący i Sprzedający są zobowiązani do uczestnictwa w systemie ocen, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy. Ocenę należy wystawić w terminie 14 dni od daty potwierdzania zakończenia transakcji przez Kupującego. Wystawienie oceny nie jest możliwe w sytuacji,  gdy konto Użytkownika zostało zawieszone.
7.2.
Ocena zawsze dotyczy Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających dealcox.  Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego).
7.3.
Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający zakupu. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji umowy przez Sprzedającego pod względem następujących parametrów:
    • zgodność z opisem
    • czas wysyłki
    • obsługa kupującego
7.4.
Oceny i odpowiedzi muszą być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:
- danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,
- adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
- wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,

7.5.
Strony Transakcji mają możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych ocen o charakterze nie akceptowanym przez Sprzedającego oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w dealcox. Oceny zostaną usunięte po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
-  wniosek o usunięcie zostanie złożony przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od otrzymania oceny,
-  Kupujący odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.
7.6.
vejox zstrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości wystawiania ocen w następujących sytuacjach:
- naruszają postanowienia Regulaminu
- po stwierdzeniu omyłkowego wystawienia  niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji
- treść oceny zawiera treści, znaki które powodują że jest ona nieczytelna
- narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne
- narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych
- jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.
- jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru lub z innych dostępnych źródeł

7.7
Opinia Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Opinie nie spełniające tych warunków mogą zostać usunięte przez vejox.
7.8
Zamieszczenie opinii przez Użytkownika jest tożsame  z  wyrażeniem zgody na nieodpłatne korzystanie z niej przez vejox lub inne podmioty współpracujące z vejox na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

Artykuł 8 . Usługi dodatkowe

vejox może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług vejox, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.
vejox może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność vejox lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług vejox, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu vejox w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

Artykuł 9. Prywatność i poufność

9.1
Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, vejox przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą udostępnioną na stronie serwisu dealcox.

9.2
Ujawnianie danych osobowych innym użytkownikom jest realizowane tylko zgodnie z przypadkami opisanymi w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
9.3
Użytkownik nie może udostępniać lub ujawniać osobom trzecim informacji o innych  Użytkownikach, które otrzymał od vejox, chyba że była to zgoda Użytkownika w celu realizacji Transakcji na dealcox. Wszystkie inne przypadku udostępniania danych lub ujawniania są zabronione. W szczególności zabronione jest wykorzystanie tych informacji w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza dealcox..
9.4
vejox zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w dealcox, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
9.5
Zakończone Oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.dealcox.com . Publikowane informacje mają jedynie charakter poglądowy, a vejox nie zapewnia i nie gwarantuje pełnego oraz kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach.

Artykuł 9. Zakończenie umowy z vejox

9.1
Usługi świadczone w vejox mają charakter bezterminowy.  Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z vejox, dotyczącą wskazanego przez niego Konta wypełniając dostępny po zalogowaniu formularz Usuń konto.
9.2
Po wypełnienia formularza rozwiązania umowy rozwiązanie odnosi skutek 30 dnia od daty zakończenia ostatniej Oferty lub udziału transakcji zakupu ale tylko gdy użytkownik  uregulował na rzecz vejox wszelkich należności za usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez vejox.
9.3
Umowa może zostać rozwiązana przez vejox za wypowiedzeniem, z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia w sytuacji gdy Użytkownik narusza Regulamin. Rozwiązanie umowy przez vejox uniemożliwia ponowna Rejestrację w serwisie dealcox o ile na to nie została wyrażona zgoda przz vejox.

Artykuł 10. Kontakt i reklamacje

10.1.
vejox umożliwia kontakt w sprawie świadczonych usług w następujący sposób:
Użytkownik może kontaktować się z vejox w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
- w formie elektronicznej  za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce " Pomoc & Kontakt"  w serwisie dealcox
- w formie pisemnej na adres: vejox  Nyska 50/22 50-505 Wrocław
10.2.
dealcox może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
- elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
- telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu
- pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.

10.3.
W sytuacji gdy Użytkownik chce zgłosić nieprawidłowości do do świadczonych usług a w szczególności ich zgodność z Regulaminem, może on zgłosić zastrzeżenia tj. Reklamację Dla sprzedaży własnej Towarów. Reklamację można złożyć w formie:
- elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego
- w formie pisemnej na adres: vejox  Nyska 50/22 50-505 Wrocław.
W treści informacji umieszczone muszą być informację niezbędne o identyfikacji Użytkownika w dealcox tj. login, email oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
W sytuacji  sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez vejox Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty vejox.

vejox ma 14 dni od daty jej otrzymania  na zapoznanie się z reklamacją. W przypadku braku pełnych informacji,
wymaganych do je rozpatrzenia vejox zwróci się do Użytkownika składającego Reklamację z prośbą o uzupełnienie brakujących danych. Termin  od daty jej otrzymania.

10.4.
vejox informacje, odpowiedzi do reklamacji wysyła tylko na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
10.5
Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez vejox w ramach Reklamacji (Odwołanie).

Artykuł 11. Prawo właściwe i spory
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a vejox, której przedmiotem są usługi świadczone przez vejox w ramach dealcox na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez vejox w ramach dealcox będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 12. Zmiany regulaminu

vejox jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez vejox. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w dealcox zmienionego Regulaminu.
Informacja o zmianie regulaminu będzie widoczna dla Użytkownika  przy pierwszym logowaniu w dealcox, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
Jako akceptacja zmienionego regulaminu będzie rozumiane automatycznie odnowienie oferty przez Użytkonika jeżeli nastąpiło ono bez logowania do dealcox. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik w celu  w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym vejox, korzystając z formularza do Usuwania Konta.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Wyślij wiadomość